Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Deunyddiau sampl darllen

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i hwb.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Deunyddiau sampl darllen.

Bwriad y deunyddiau hyn yw cynnig enghreifftiau o’r mathau o brofion a chwestiynau fydd yn cael eu defnyddio yn y Profion Darllen Cenedlaethol statudol.
Fersiwn athrawon - Blynyddoedd 2-3
Fersiwn y dysgwyr - Blynyddoedd 2-3
Fersiwn athrawon - Blynyddoedd 4-6
Fersiwn y dysgwyr - Blynyddoedd 4-6
Fersiwn athrawon - Blynyddoedd 7-9
Fersiwn y dysgwyr - Blynyddoedd 7-9

Ceir pedwar prawf darllen yn Saesneg a phedwar prawf darllen yn Gymraeg (profion gwreiddiol ydynt, nid cyfieithiadau) i’w defnyddio ym mis Mai. Fe’u defnyddir gyda grwpiau blwyddyn fel a ganlyn – Blynyddoedd 2/3, Blynyddoedd 4/5, Blynyddoedd 6/7 a Blynyddoedd 8/9.

Serch hynny, at ddibenion y deunyddiau sampl hyn, ac  er mwyn hwyluso pethau i ysgolion, cyflwynir y deunyddiau fel a ganlyn.

  • Blynyddoedd 2/3 – fersiwn y dysgwyr a fersiwn yr athrawon
  • Blynyddoedd 4/5/6 (deunyddiau cynradd) – fersiwn y dysgwyr a fersiwn yr athrawon
  • Blynyddoedd 7/8/9 (deunyddiau uwchradd) – fersiwn y dysgwyr a fersiwn yr athrawon.

Lluniwyd y deunyddiau i’w defnyddio ochr yn ochr â’i gilydd – sef fersiwn y dysgwyr a fersiwn yr athrawon yn goleuo ei gilydd.

Ceir darn darllen a chwestiynau arno yn fersiwn y dysgwyr. Gellid lawrlwytho’r ddogfen a’i defnyddio gyda’r dysgwyr yn y dosbarth – naill ai’n gopïau caled neu’n electronig, er enghraifft, ar fwrdd gwyn rhyngweithiol.

Yn fersiwn yr athrawon, ceir copi o fersiwn y dysgwyr â nodiadau arno. Mae’r nodiadau’n rhoi gwybodaeth am bwrpas y mathau gwahanol o gwestiynau yn ogystal ag egluro sut dylai’r dysgwyr ateb y cwestiynau er mwyn dangos eu gwir allu. Gellir lawrlwytho fersiwn yr athrawon a’i argraffu neu’i ddefnyddio’n electronig.

Noder: nid yw’r deunyddiau sampl yn cynrychioli’r prawf cyfan. Eu pwrpas yw enghreifftio’r dull cwestiynu a ddefnyddir.

Mae deunyddiau sampl wedi'u haddasu ar gael i gefnogi dysgwyr â nam golwg neu ddysgwyr sydd fel arfer yn defnyddio print bras yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’r deunyddiau i gyd ar gael mewn Print Bras wedi’i Addasu (maint B4, ffont pwynt 18) neu Braille (Gradd 2). Mae deunyddiau i ddysgwyr ym Mlynyddoedd 4 i 9 ar gael hefyd mewn fformat Print Mwy (maint B4, ffont pwynt 14).

Os ydych wedi archebu profion wedi eu haddasu ac os hoffech dderbyn copïau o’r deunyddiau enghreifftiol hyn, cysylltwch â’r Llinell Gymorth Archebu Profion ar 02920 265327 neu wgto@nationaltests.cymru

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »