Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau statudol

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

Cynlluniwyd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) i helpu athrawon i wneud llythrennedd a rhifedd yn rhan naturiol o bob pwnc ar gyfer dysgwyr rhwng 5 a 14 oed.

Mae'r FfLlRh yn pennu'r sgiliau rydym yn disgwyl i ddysgwyr eu datblygu. Ym maes llythrennedd rydym yn disgwyl i ddysgwyr ddod yn fedrus yn y canlynol:

 • llafaredd ar draws y cwricwlwm
 • darllen ar draws y cwricwlwm
 • ysgrifennu ar draws y cwricwlwm.

Ym maes rhifedd rydym yn disgwyl i ddysgwyr ddod yn fedrus yn y canlynol:

 • datblygu sgiliau rhesymu rhifol
 • defnyddio sgiliau rhifau
 • defnyddio sgiliau mesur
 • defnyddio sgiliau data.

Bydd athrawon yn gallu defnyddio'r FfLlRh i wneud y canlynol:

 • datblygu'r cwricwlwm i sicrhau bod pob dysgwr yn cael cyfleoedd i ddatblygu ac i fireinio'r sgiliau a bennir yn y FfLlRh
 • integreiddio llythrennedd a rhifedd yn eu haddysgu - beth bynnag fo'r pwnc
 • llywio trafodaethau gyda rhieni/gofalwyr, dysgwyr ac athrawon eraill ynglŷn â pherfformiad dysgwyr
 • helpu dysgwyr gyda'u gweithgarwch hunanasesu eu hunain a chyda chynllunio ar gyfer dysgu
 • monitro, asesu ac adrodd yn ôl ynghylch perfformiad dysgwyr
 • nodi dysgwyr a fyddai o bosibl yn elwa ar ymyriad neu'r rhai y mae eu gwaith y tu hwnt i'r disgwyliad ar gyfer eu hoedran.
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »