Codi safonau gyda'n gilydd

Canllawiau

Astudiaethau achos yn ymwneud â'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

Rydym wedi gweithio gyda nifer o ysgolion i lunio astudiaethau achos er mwyn rhoi mwy o help i ysgolion wrth weithredu'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (y Fframwaith).
05:03

Dyma astudiaeth achos gan ysgol Hendredenny, ysgol gynradd Saesneg yng Nghaerffili. Mae'r ysgol yn trafod sut y gwnaethant weithredu'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol gan gyfeirio'n benodol at gynnwys ystod o bartneriaid, eu proses gynllunio yng Nghyfnod Allweddol 2 ac asesu ar gyfer dysgu.

05:34

Dyma astudiaeth achos gan Ysgol Cwm Rhymni, ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg. Mae’r ysgol yn trafod sut y gweithredodd y Fframwaith Llythrenned a Rhifedd Cenedlaethol gan gyfeirio’n benodol at integreiddio rhifedd yn eu pynciau, datblygu sgiliau, cyfoethogi cynnwys y pynciau a chefnogaeth i athrawon.

02:44

Dyma astudiaeth achos gan Ysgol Aberteifi, ysgol gynradd gymunedol ddwyieithog. Mae'r ysgol yn trafod sut y gwnaethant weithredu'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol gan gyfeirio'n benodol at eu broses gynllunio yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 ac asesu ar gyfer dysgu.

04:37

Dyma astudiaeth achos gan Ysgol Uwchradd Aberteifi sy'n ysgol ddwyieithog. Mae'r ysgol yn trafod sut y gwnaethant weithredu'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol gan gyfeirio'n benodol at integreiddio rhifedd yn eu pynciau dyniaethol, yn eu cynllunio ac yn eu hasesu, a'u camau nesaf wrth i’w disgyblion symud at sefyll y TGAU newydd.

04:18

Dyma astudiaeth achos gan Ysgol Bro Edern, ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn ardal Pen-y-lan, Caerdydd. Mae’r ysgol yn trafod sut y gwnaethant weithredu’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol gan gyfeirio’n benodol at gydweithio gyda’i gilydd, cysondeb ar draws adrannau a system asesu, yn ogystal â’i chamau nesaf o ran tracio cynnydd.

04:11

Dyma astudiaeth achos gan Ysgol St Philip Evans, ysgol gynradd Gatholig yng Nghaerdydd. Mae'r ysgol yn trafod sut y gwnaethant weithredu'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol gan gyfeirio'n benodol at ei gwaith clwstwr, effaith y Fframwaith ar safonau, a nodi ac addasu ei chamau nesaf wrth i ddysgwyr ddod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio eu sgiliau llythrennedd a rhifedd.

04:14

Dyma astudiaeth achos gan Ysgol Gynradd Abercaseg, ysgol gynradd ym Mhethesda. Mae'r ysgol yn trafod sut y gwnaethant weithredu'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol gan gyfeirio'n benodol at eu gwaith asesu ar gyfer dysgu, datblygu sgiliau gwerthuso, sut mae disgyblion wedi dod i gydweithio, ac ymgysylltu â rhieni.

05:24

Dyma astudiaeth achos gan Ysgol Dyffryn Conwy, ysgol uwchradd ddwyieithog Llanrwst. Mae’r ysgol yn trafod sut y gweithredodd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol gan gyfeirio’n benodol at bontio o addysg gynradd i uwchradd, dealltwriaeth cyffredin ar draws y cwricwlwm a magu hyder eu dysgwyr i ddefnyddio’r sgiliau hyn wrth iddynt symud tuag at TGAU.

03:12

Dyma astudiaeth achos gan Ysgol Stanwell, ysgol gyfun Saesneg ym Mhenarth. Mae'r ysgol yn trafod sut y gwnaethant weithredu'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol gan gyfeirio'n benodol at gynllunio'r cwricwlwm, eu trefniadau pontio a sut y maent wedi ymdrin â rhifedd ar draws y cwricwlwm.

05:58

Dyma astudiaeth achos gan Ysgol Bassaleg, ysgol uwchradd Saesneg ar gyrion Casnewydd. Mae'r ysgol yn trafod sut y gwnaethant weithredu'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol gan gyfeirio'n benodol at adrodd, datblygu dull gweithio cyson ar draws y cwricwlwm a'u camau nesaf ar gyfer olrhain ac asesu.

05:32

Dyma astudiaeth achos gan ysgol gynradd Somerton, ysgol Saesneg mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf yng Nghasnewydd. Mae'r ysgol yn trafod sut y gwnaethant weithredu'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol  gan gynnwys yr effaith y mae wedi'i chael ar ennyn diddordeb disgyblion a chynnwys llywodraethwyr a rhieni ac ar bennu targedau.

Unable to play video as javascript is disabled on this browser. Please enable javascript to play video.
Astudiaeth achos - Hendredenny (Saesneg yn unig)
Astudiaeth achos - Ysgol Cwm Rhymni
Astudiaeth achos - Ysgol Gynradd Aberteifi
Astudiaeth achos - Ysgol Uwchradd Aberteifi (Saesneg yn unig)
Astudiaeth achos - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern
Astudiaeth achos - St Philip Evans (Saesneg yn unig)
Astudiaeth achos - Abercaseg
Astudiaeth achos - Ysgol Dyffryn Conwy
Astudiaeth achos - Stanwell School (Saesneg yn unig)
Astudiaeth achos - Bassaleg School (Saesneg yn unig)
Astudiaeth achos - Somerton (Saesneg yn unig)
Astudiaeth achos - Sandycroft School (Saesneg yn unig)

Mae'r astudiaethau achos hyn yn rhoi darlun cyfannol o'r broses o weithredu'r Fframwaith gan gyfeirio'n benodol at gynllunio'r cwricwlwm, asesu, cofnodi ac adrodd gan ddefnyddio'r Fframwaith, a dulliau addysgeg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

Mae'r astudiaethau hyn yn ychwanegu at y gyfres o ganllawiau a deunyddiau cymorth dwyieithog sydd eisoes ar gael ar wefan Dysgu Cymru.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »