Codi safonau gyda'n gilydd

Sesiynau nofio i ferched yn unig mewn ysgolion lleol

Mae nofio yn ffordd hwyl o gadw’n heini. Mae hefyd yn sgil a allai achub eich bywyd.

Mae data arolygon cenedlaethol yn awgrymu yr hoffai 1 o 5 menyw a hanner merched oedran ysgol nofio'n amlach.

Oherwydd rhwystrau diwylliannol a chrefyddol, nid yw merched o lawer o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME) sy'n byw yng Nghymru yn gallu cymryd rhan mewn sesiynau nofio cymysg eu rhyw prif ffrwd.

Mae Chwaraeon BME Cymru, prosiect amlbartneriaeth a ariennir gan Chwaraeon Cymru o dan reolaeth ac arweiniad Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC), wedi cefnogi'r gwaith o gyflwyno a datblygu sesiynau nofio i ferched yn unig drwy ddefnyddio pyllau nofio mewn ysgolion uwchradd lleol.

Mae Chwaraeon BME Cymru wedi creu dwy sesiwn, un yn Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd a'r llall yn Ysgol Uwchradd yr Esgob Gore yn Abertawe.

Mae'r ddwy sesiwn wedi bod yn llwyddiant mawr.

I sicrhau nad oes angen i'r merched gyfaddawdu eu credoau diwylliannol a chrefyddol, mae’r achubwr bywydau a’r gwirfoddolwyr sy’n helpu i redeg y sesiwn i gyd yn ferched.

Mae'r merched iau wedi elwa'n gymdeithasol ar nofio a chwarae yn y pwll gyda'u ffrindiau; dewis y mae pob un ohonom yn ei gymryd yn ganiataol ond nid yw ar gael yn hawdd i bob aelod o'n cymuned.

Mae'r prosiect nofio wedi cael effaith fawr ar y merched gan eu helpu i wella eu hiechyd a'u llesiant cyffredinol.

Mae wedi bod yn fenter lwyddiannus iawn i'r gymuned leol ac yn ffordd o greu rhywfaint o incwm i ysgolion. Un o ddyheadau Llywodraeth Cymru yw cael ysgolion i agor eu cyfleusterau'n fwy i'r gymuned leol ac mae’n un o Ddangosyddion Llesiant Cymru (38) i gael pobl yn fwy actif yn amlach.

Os oes gennych ddiddordeb yn y mentrau hyn, os ydynt wedi eich ysbrydoli neu os hoffech siarad â Chwaraeon BME Cymru am bosibilrwydd creu rywbeth tebyg yn eich ysgol chi, cysylltwch â Rajma Begum - Rheolwr y Prosiect Rbegum@wcva.org.uk / 02920 431726.

I ddysgu mwy am Chwaraeon BME Cymru ewch i www.wcva.org.uk/bmesportcymru (dolen allanol).

Sesiynau nofio i ferched yn unig mewn ysgol lleol.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »