Codi safonau gyda'n gilydd

Ymchwil i Ddefnyddio Staff Cymorth yn yr Ystafell Ddosbarth mewn Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Prifysgol Metropolitan Caerdydd i ymgymryd ag ymchwil i ddefnyddio Gweithwyr Cymorth Dysgu (GCDau) yn yr ystafell ddosbarth mewn ysgolion cynradd yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod gan GCDau rôl bwysig i'w chwarae, nawr ac yn y dyfodol, o ran cyflawni'r amcanion a bennwyd ar gyfer y system addysg yng Nghymru.

Nodau'r Gwaith Ymchwil

Bydd yr ymchwil yn mynd i'r afael â'r canlynol:

  • Y ffordd y mae'r staff hyn yn cael eu defnyddio a pha dasgau y gofynnir iddynt ymgymryd â nhw.
  • Pa effaith a gânt.
  • Pa gyfleoedd dysgu proffesiynol sydd ar gael iddynt.

Sut y Gallech Ddod yn Rhan o'r Gwaith Ymchwil

Mae'r gwaith ymchwil yn defnyddio'r dulliau canlynol:

  • Arolwg ar-lein sy'n cael ei anfon i bob ysgol gynradd yn ceisio barn penaethiaid a GCDau. Byddwn yn gofyn i benaethiaid gwblhau'r arolwg ar ran yr ysgolion a hefyd i'w rannu â'u GCDau, gan eu hannog i'w gwblhau.
  • Adolygiad o Lenyddiaeth ac Arfer Presennol. Byddwn yn holi Consortia Addysg Rhanbarthol, Sefydliadau Addysg Uwch a chymdeithasau proffesiynol am y ddarpariaeth dysgu proffesiynol y maent yn ei chynnig i GCDau ar hyn o bryd.
  • Cyfweliadau â rhanddeiliaid. Byddwn yn cynnal cyfweliadau â'r Consortia Addysg Rhanbarthol, Penaethiaid Adnoddau Dynol Awdurdodau Lleol, Estyn, Cyngor y Gweithlu Addysg, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a chymdeithasau proffesiynol.
  • Ymweliadau Astudiaethau Achos. Byddwn yn ymweld â nifer fach o ysgolion cynradd ledled Cymru er mwyn i ni ddeall hanfod y materion rydym yn ymchwilio iddynt ar lefel ysgol. 
  • Grwpiau Ffocws. Byddwn yn cynnal grwpiau ffocws i benaethiaid a GCDau ym mhob un o bedwar rhanbarth Cymru er mwyn i ni gasglu barn y gweithwyr proffesiynol hyn.

Cymerwch ran yn yr arolwg ar-lein

Mae Llywodraeth Cymru yn dymuno casglu tystiolaeth a dealltwriaeth bellach o ystod y tasgau y gofynnir i Gweithwyr Cymorth Dysgu yn y dosbarth eu cyflawni yn rhan o'u rôl. Mae’r arolwg ar-lein ar gyfer y gwaith hwn ar gael yn awr.

Os ydych yn Gweithwyr Cymorth Dysgu yn gweithio mewn ysgol gynradd yng Nghymru dilynwch y ddolen i gael gafael ar yr arolwg. Arolwg LSW

Os ydych yn brifathro mewn ysgol gynradd yng Nghymru dilynwch y ddolen i gael gafael ar yr arolwg. Arolwg LSW HT

Beth fydd Canlyniadau'r Ymchwil?

Caiff adroddiad terfynol ar yr ymchwil ei gyhoeddi yn ystod haf 2018.

Manylion am y Tîm Ymchwil

Yr Athro David Egan a'r Athro Gary Beauchamp sy'n arwain y tîm ymchwil gyda chymorth gan Dr Mirain Rhys ac Angharad Williams. Mae pob un ohonynt yn aelodau o Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Os hoffech gysylltu â'r tîm ymchwil, cysylltwch â David Egan yn degan@cardiffmet.ac.uk 

Os hoffech gysylltu â Llywodraeth Cymru am y gwaith hwn, cysylltwch â David Roberts yn David.roberts@gov.wales

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »