Codi safonau gyda'n gilydd

Gwasanaeth Cefnogi Marcio Rhesymu Rhifyddol

Rhesymu Rhifyddol: Gwasanaeth Cefnogi Marcio 2019

Unwaith eto’n 2019, byddwn yn darparu Gwasanaeth Cefnogi Marcio ar gyfer Profion Rhesymu Rhifyddol Blwyddyn 7 i 9.

NFER fydd yn rheoli’r gwasanaeth hwn ar ran Llywodraeth Cymru. Gan ddibynnu ar faint yr ysgol, bydd llefydd ar gael i anfon hyd at chwe ymarferydd i farcio papurau disgyblion blynyddoedd 7, 8 a 9.
Bydd y sesiynau cefnogi marcio yn cynnig:

  • cyfle i farcio papurau dan arweiniad a chymorth tîm marcio arbenigol sy’n cynnwys arbenigwyr rhifyddol
  • hyfforddiant ar gynllun marcio ar gyfer grŵp blwyddyn penodol trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg
  • cymorth clerigol i wirio cyfansymiau marciau.

Cynhelir tair sesiwn farcio yn ystod y cyfnod prawf, a dwy yn syth ar ôl y cyfnod hwn:

  • 10 Mai – Llandrindod (Gwesty Metropole)
  • 11 Mai – Caerdydd (Stadiwm Cardiff City)
  • 13 Mai – Llandudno (Venue Cymru)
  • 15 Mai – Llanelli (Parc y Scarlets)
  • 16 Mai – Cardiff (Stadiwm Principality)

Cafwyd adborth cadarnhaol iawn o sesiynau blaenorol, ac mae’r rhai a’u mynychodd yn eu hargymell yn gryf. Mae’r gwasanaeth yn cynnig datblygiad proffesiynol i farcwyr a gwybodaeth ddiagnostig werthfawr am berfformiad dysgwyr.

Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle i farcio’r holl bapurau ar y diwrnod felly dewch â chymaint â phosib o bapurau gyda chi.

Byddwn yn anfon gwahoddiadau i ysgolion ddechrau mis Mawrth gyda’r manylion llawn. Mae cyllid ar gael i ysgolion er mwyn helpu staff i fynychu’r digwyddiadau, a dylai pob ysgol â dysgwyr ym mlynyddoedd 7 i 9 fanteisio ar y cyfle gwerthfawr hwn.

Bydd penaethiaid yn derbyn e-bost a gwahoddiad drwy’r post i’r digwyddiadau hyn, yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 4 Mawrth 2019. Bydd hyn yn cynnwys manylion cofrestru ar gyfer y digwyddiad drwy ffurflen gofrestru ar-lein newydd. Os oes gennych ragor o gwestiynau, cysylltwch â NFER trwy e-bostio wgsm@nfer.ac.uk neu ffonio 01753 637116. 

Pecyn Hyfforddi ar gyfer Consortia Addysg Rhanbarthol

Byddwn yn darparu hyfforddiant i’r consortia rhanbarthol ar gynlluniau marcio profion rhesymu rhifyddol Blynyddoedd 2-6. Bydd yn galluogi staff consortia i roi gwell cyngor  i’r rhai sy'n marcio'r papurau ac yn sicrhau bod y cynllun marcio’n cael ei ddefnyddio mewn ffordd gyson. Bydd pob consortiwm rhanbarthol yn gyfrifol am ddarparu hyfforddiant a chymorth i ysgolion yn eu hardaloedd, felly cysylltwch â’ch tîm lleol i wybod mwy.

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »