Codi safonau gyda'n gilydd

Yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd ar gael

Cymerwch olwg ar yr adnoddau Cymraeg a dwyieithog diweddaraf sydd wedi eu comisiynu gennym.

Mae’r adnoddau hyn, sydd â sicrwydd ansawdd wedi eu cynhyrchu gan gyhoeddwyr a chyflenwyr proffesiynol mewn cydweithrediad ag athrawon ac arbenigwyr addysgol.

Cyfnod Sylfaen

Datrys Problemau – Dechrau Da! Pecyn 1 a Pecyn 2

Nod yr adnodd ydy cefnogi plant y Cyfnod Sylfaen i ddatblygu a meithrin eu sgiliau mathemategol. Dyma Pecyn 1 a 2 sy'n gosod y plentyn yn y canol gan osod pwyslais ar gynnig fframweithiau pwrpasol i'r addysgu ac i'r dysgu.

Cymeriadau Difyr

Set o 21 llyfr stori i blant 3-5 oed. Mae pob llyfr yn canolbwyntio ar gymeriad rhif, ac yn gymorth i hybu adnabyddiaeth plant o rifolion penodol mewn ffordd hwyliog a chyffrous. Mae’r adnodd yma ar gael fel pecyn neu fel llyfrau unigol.

Dawns a Chreu

Adnodd i gynnig cyfleoedd i blant 3-7 oed ymateb yn gorfforol i ystod o ysgogiadau boed yn gerddoriaeth, stori neu gerdd er mwyn meithrin a datblygu eu sgiliau corfforol, llythrennedd, hyrwyddo'u creadigrwydd a chymell hunan hyder.  Mae’r adnodd hefyd ar gael ar Hwb.

Caneuon Cŵl 1 a Caneuon Cŵl 2

Llyfr cerddoriaeth sy'n cynnwys 30 o ganeuon a rhigymau gwreiddiol mewn gwahanol arddulliau i blant 3-5 oed. Cafodd y caneuon eu cyfansoddi yn arbennig er mwyn gallu cael eu defnyddio mewn gwahanol ardaloedd (mewnol ac allanol) o fewn dosbarthiadau'r Cyfnod Sylfaen. Mae dau lyfr ar gael ar gwales.

Cyfnod Allweddol 2

Y Cliciadur

E-bapur newydd cyffrous i ddisgyblion CA2, sy’n cynnwys nifer o erthyglau amrywiol. Bydd rhifyn newydd yn cael ei gyhoeddi bob hanner tymor. Mae’r adnodd ar gael ar wefan Hwb:

Cyfnod Allweddol 3

Taclo’r Tasgau

Dau lyfr darllen a deall cyfrwng Cymraeg a gweithgareddau ar-lein i ddysgwyr Cyfnod Allweddol 3 er mwyn cyfarwyddo a helpu dysgwyr ac athrawon gyda chynnwys y Profion Darllen Cenedlaethol yn ogystal ag ategu gofynion ieithyddol y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) diwygiedig a’r Cwricwlwm Cymraeg (iaith gyntaf).

Mae’r adnoddau print a’r gweithgareddau ar-lein ar gael trwy’r dolenni canlynol:

Taclo’r Tasgau 1

Taclo’r Tasgau 2

Taclo’r Tasgau ar-lein

Mae rhestr cyflawn o’r adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yr ydym wedi’u comisiynu ar gael yn adran Y Llyfrgell Adnoddau ar wefan Dysgu Cymru.

Mae Cangen Adnoddau’r Gymraeg mewn Addysg, o fewn Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, yn gyfrifol am gomisiynu adnoddau Cymraeg a dwyieithog i gefnogi addysgu a dysgu o’r Cyfnod Sylfaen hyd at addysg bellach.  Comisiynir yr adnoddau unai mewn print neu yn ddigidol.

Rôl athrawon ac ymarferwyr yn y broses o greu adnoddau newydd

Mae athrawon ac ymarferwyr yn chwarae rhan allweddol yn y broses o adnabod anghenion adnoddau addysgu a dysgu a monitro safon yr adnoddau wrth iddynt gael eu cynhyrchu.

Am fwy o wybodaeth am y broses gomisiynu adnoddau, neu os oes syniadau gennych am adnoddau newydd y gallwn ystyried , cysylltwch ag adnoddaucymraeg@.llyw.cym

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »