Codi safonau gyda'n gilydd

Information pack

Safonau proffesiynol

Gwybodaeth am safonau proffesiynol sy’n berthnasol i ymarferwyr yng Nghymru.

Trosolwg

Bwriad y safonau proffesiynol yw:

  • nodi disgwyliadau clir o ran arferion effeithiol yn ystod gyrfa ymarferydd gan gynnwys, lle bo hynny’n berthnasol, y cyfnod y bydd yn ymuno â’r proffesiwn
  • galluogi ymarferwyr i fyfyrio ar eu harferion, fel unigolion ac ar y cyd ag eraill, yn erbyn safonau sy’n nodi arferion effeithiol y cytunwyd arnynt yn genedlaethol a chadarnhau a dathlu eu llwyddiannau
  • cefnogi ymarferwyr i nodi meysydd ar gyfer datblygiad proffesiynol pellach
  • rhoi cefndir i'r broses rheoli perfformiad.

Safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth

Mae’r safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth bellach ar gael.

Mae’n ofynnol i athrawon newydd gymhwyso sy’n dechrau ar gyfnod ymsefydlu ar 1 Medi 2017 neu ar ôl hynny weithio i’r safonau newydd. Bydd athrawon newydd gymhwyso a ddechreuodd eu cyfnod ymsefydlu cyn y dyddiad hwn yn cwblhau eu cyfnod ymsefydlu o dan yr un safonau a oedd yn weithredol pan ddechreuodd eu cyfnod ymsefydlu.. Bydd yn ofynnol i bob athro ac arweinydd mewn swydd arall symud i’r safonau newydd erbyn Medi 2018 i ganiatáu blwyddyn er mwyn rheoli’r cyfnod pontio.

Gallwch archwilio’r safonau proffesiynol newydd isod. Gallwch hefyd fynd atynt drwy eich pasbort dysgu proffesiynol (PDP) ar wefan Chyngor y Gweithlu Addysg.

Cefndir

Yn dilyn cyfnod hir o ymwneud ag ymarferwyr a rhanddeiliaid o dan arweiniad yr Athro Mick Waters a threialu ganddynt, cafwyd ymgynghoriad ar y cynigion ar gyfer y safonau newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth (ysgolion) o 2 Mawrth hyd at 4 Mai 2017. Mae crynodeb Llywodraeth Cymru o’r ymatebion ar gael yma

Sut caiff y safonau eu defnyddio?

Bydd sut mae ymarferwyr yn defnyddio’r safonau yn dibynnu ar lle y maent arni yn eu gyrfa. Er mwyn dyfarnu Statws Athro Cymwysedig a chwblhau’r cyfnod ymsefydlu yn llwyddiannus, bydd angen arddangos pob disgrifydd perthnasol. Ar ôl y cyfnod ymsefydlu, bydd disgwyl i athrawon ac arweinwyr ffurfiol ddefnyddio’r safonau fel sail i’r broses o ystyried a chynllunio dysgu proffesiynol, a mater i grebwyll proffesiynol yr unigolion perthnasol fydd hyn. Gall ymarferwyr hefyd ddefnyddio’r disgrifyddion i ysgogi ymchwilio a datblygu pellach yn y ffyrdd sy’n diwallu eu hanghenion orau.

Lawrlwytho Dogfennau

Safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth - ar gyfer cyfrifiaduron personol (Maint ffeil: 4MB)
Safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth - ar gyfer dyfeisiau Apple (i'w agor trwy ibooks) (Maint ffeil: 5.3MB)
Cwestiynau cyffredin (Maint ffeil: 160KB)
Safonau proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu (PDF rhyngweithiol) (Maint ffeil: 1MB)

Athrawon Addysg Bellach ac Ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith

Ewch i wefan YouTube

Mae’r Safonau Proffesiynol ar gyfer Athrawon Addysg Bellach ac Ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru ar gael erbyn hyn.

Gallwch hefyd weld y Safonau drwy eich pasbort dysgu proffesiynol ar wefan Cyngor y Gweithlu Addysg.

Y Cefndir

Yn dilyn gwaith llunio ar y cyd dan arweiniad yr Athro Bill Lucas, Cyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Dysgu yn y Byd Go Iawn ym Mhrifysgol Caerwynt, bu cynrychiolwyr o’r sector yn cydweithio i ddatblygu casgliad o safonau ar gyfer y sector.

Cynhaliwyd proses ymgysylltu â’r cyhoedd ar y Safonau arfaethedig rhwng 24 Mai 2017 a 20 Gorffennaf 2017. Mae crynodeb o’r ymatebion ac ymateb Llywodraeth Cymru i’w gweld ar y wefan Llywodraeth Cymru.

Sut bydd y Safonau’n cael eu defnyddio?

Mae’r Safonau proffesiynol hyn yn rhan bwysig o gefnogi pob ymarferwr i ymroi i ddysgu proffesiynol, gyda’r nod o ddatblygu arbenigedd unigol ac ar y cyd er mwyn dylanwadu ar bob dysgwr mewn ffordd gydweithredol, gydlynol, arloesol, gynaliadwy, sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Byddem yn annog cyflogwyr i ystyried sut y gallant ddefnyddio’r Safonau Proffesiynol hyn i gefnogi dysgu proffesiynol a’u gwneud yn rhan annatod o’u systemau a’u gweithdrefnau presennol.

Y Camau Nesaf

Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu a threialu Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer staff cymorth dysgu mewn ysgolion, staff cymorth dysgu Addysg Bellach a’r rheini sy’n astudio tuag at y Dystysgrif Addysg i Raddedigion (Addysg Bellach).

Lawrlwytho Dogfennau

Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru (Maint ffeil: 1.6MB)

Y safonau proffesiynol sy’n bodoli ar hyn o bryd

Ceir crynodeb isod o'r safonau sy'n gymwys mewn ysgolion a’r sector Addysg Bellach yng Nghymru ar hyn o bryd.

Mae’r Safonau ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU) yn amlinellu’r gofynion ar gyfer dyfarnu statws CALU. Nid oes unrhyw safonau yn bodoli ar hyn o bryd ar gyfer staff cymorth dysgu sy’n gweithio yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’n ofynnol bod athrawon dan hyfforddiant yn bodloni’r safonau ar gyfer Statws Athro Cymwysedig. Disgwylir i athrawon newydd gymhwyso sy’n cychwyn ar eu cyfnod sefydlu ar neu ar ôl 1af Medi 2017 gwrdd â’r safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth. Bydd athrawon newydd gymhwyso a ddechreuodd eu cyfnod sefydlu cyn y dyddiad hwnnw yn parhau i ddefnyddio’r safonau blaenorol.

Gall athrawon ac arweinwyr ysgolion sydd eisoes yn gwasanaethu symud at y safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth yn ystod 2017/2018, ac mae disgwyl y byddant yn defnyddio’r safonau newydd erbyn 1af Medi 2018.

Lawrlwytho Dogfennau

Safonau Statws Athro Cymwysedig yng Nghymru (Maint ffeil: 602KB) 

Safonau proffesiynol ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru (Maint ffeil: 515KB)

Safonau Proffesiynol ar gyfer Athrawon, Tiwtoriaid a Hyfforddwyr yn y Sector Dysgu Gydol Oes yng Nghymru 

Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »