Codi safonau gyda'n gilydd

Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Bydd Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol yn sicrhau darpariaeth arweinyddiaeth o ansawdd uchel i bawb yn y sector addysg.

Dengys ymchwil ryngwladol fod dylanwad arweinyddiaeth mewn ysgolion yn ail dim ond i addysgu yn yr ystafell ddosbarth (Barber et al (2010)). Dyma pam mae arweinyddiaeth yn un o'r pedwar amcan galluogi yn Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl (dolen allanol).

Er mwyn cyflawni'r amcan hwn, caiff yr Academi Genedlaethol ei sefydlu yn 2018.

Cynnydd

Bu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar waith ers mis Rhagfyr 2016 i gefnogi'r gwaith o ddatblygu'r Academi Genedlaethol. Mae wedi sefydlu gweledigaeth, egwyddorion a strwythur llywodraethu'r sefydliad newydd mewn partneriaeth â rhanddeiliaid, y mae'r ddogfen ar weledigaeth ac egwyddorion yn eu hamlinellu.

Mae hefyd wedi bod yn gweithio ar faterion penodol megis:

 • modelau cyllido posibl
 • sut i gynrychioli rhanddeiliaid yn y strwythur llywodraethu
 • sicrhau bod darpariaeth arweinyddiaeth o ansawdd uchel, ac ar gael i bawb.

Ni fydd yr Academi Genedlaethol yn cyflenwi darpariaeth, ond bydd yn sicrhau bod pawb yn gallu achub ar gyfleoedd datblygu arweinyddiaeth o ansawdd uchel.

Bu mewnbwn rhanddeiliaid yn allweddol i ddatblygiad gwedd, swyddogaethau a ffocws yr Academi Genedlaethol. Dros y flwyddyn ddiwethaf, cynhaliwyd digwyddiadau ymgysylltu, sioeau teithiol rhanbarthol, fforymau a gweithdai ar faterion penodol.

Ar gam cynnar, cytunodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen y dylai sicrhau darpariaeth i ddarpar Benaethiaid a Phenaethiaid presennol fod yn un o amcanion cyntaf yr Academi Genedlaethol. Dylai hyn olygu bod rôl y pennaeth yn fwy deniadol a dylai wella cyfraddau cadw a recriwtio. Yn yr hirdymor, bydd yr Academi Genedlaethol yn sicrhau bod cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth ar gael i bawb yn y sector addysg.

Bydd yr Academi Genedlaethol yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant sydd â Phrif Swyddog Gweithredol a Bwrdd. Bydd ganddi bresenoldeb cryf ar-lein a bydd ei swyddogaethau craidd yn cynnwys y canlynol:

 • Sicrhau bod rhaglenni a darpariaeth ar gael i gefnogi datblygiad arweinyddiaeth, a lle ceir bylchau, gomisiynu darpariaeth addas,
 • Sicrhau ansawdd y ddarpariaeth sydd ar gael drwy broses ardystio
 • Cefnogi defnydd a hygyrchedd ymchwil arweinyddiaeth ac arfer gorau cenedlaethol a rhyngwladol
 • Cynnig cymorth a chyngor ar lwybrau gyrfa arweinyddiaeth
 • Creu cymuned o gymheiriaid a chynnig gwybodaeth a chyngor.

Mae'r adroddiad ar sioeau teithiol yn amlinellu'r camau nesaf wrth ddatblygu'r Academi Genedlaethol.

Lawrlwytho Dogfen

Adroddiad sioeau teithiol (Hydref 2017)

Gweledigaeth ac egwyddorion

Grŵp Gorchwyl a Gorffen

Aelodau'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen yw:

 • Ann Keane – cyn-Brif Arolygydd Ei Mawrhydi – Cadeirydd
 • Syr Alasdair MacDonald
 • Yr Athro  Mick Waters
 • Cynrychiolydd y consortia  – Debbie Harteveld – Rheolwr Gyfarwyddwr y Gwasanaeth Cyflawni Addysg
 • Cynrychiolydd yr Undeb  – Rob Williams, Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon
 • Cyngor y Gweithlu Addysg  – Hayden Llewellyn
 • CLlLC – Chris Llewelyn
 • Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru – Aled Evans
 • Cynrychiolydd penaethiaid  – Tegwen Ellis
 • Estyn – Meilyr Rowlands and Claire Morgan (Arsylwyr)
Helpwch ni i wella'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol »

Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon sylwadau atom ynghylch y safle hwn neu i gael rhagor o wybodaeth am y fersiwn beta hon »

Canslo
Angen dweud mwy? Defnyddiwch y prif ffurflen gysylltu raquo;
Diolch, mae eich adborth wedi'i gyflwyno.
Mae hon yn wefan Beta.
Am ragor o wybodaeth »